Warunki świadczenia usług

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ 366 CONCEPT SP. Z O.O.

Najważniejsze informacje na temat dostawy, zwrotów, reklamacji oraz metod płatności znajdziesz na stronie Dostawa i zwroty.

ROZDZIAŁ I − INFORMACJE OGÓLNE

§ 1. Charakter Regulaminu świadczenia usług przez spółkę pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o.  
 1. Spółka pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zlokalizowana pod adresem: ul. Bagatela 10 lok. 5, 00-585 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000886563; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7011023014, nr REGON: 388332069 − oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą polegającą w szczególności na sprzedaży hurtowej mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, w tym dostosowanych do indywidualnych preferencji ich nabywców, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.
 2. Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez spółkę pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o. stanowi wyraz wykonania przez Spółkę ciążących na niej obowiązków informacyjnych o zasadach świadczenia przez nią usług, w tym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 
 3. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
§ 2. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie świadczenia usług przez spółkę pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o., jest mowa o: 

 1. Klauzulach informacyjnych − należy przez to rozumieć klauzule informacyjne załączone do Polityki, w tym: klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w spółce pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o.; klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych członków personelu zatrudnionych w spółce pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o.; klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych Klientów spółki pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o.;  klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Kontrahentów spółki pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o.; klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych adresatów informacji handlowych, w tym subskrybentów Newslettera oraz użytkowników zalogowanych w Serwisie spółki pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o.;
 2. Kliencie − należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia dotyczącego zakupu Towarów lub Usług; 
 3. Koncie − należy przez to rozumieć osobisty panel administracyjno-informacyjny Użytkownika w Serwisie, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz dane na temat złożonych przez Klienta Zamówień; 
 4. Konsumencie − należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają takim osobom określone uprawnienia konsumenckie lub w inny sposób zrównują ich sytuację prawną z konsumentami − za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 5. Koszyku – należy przez to rozumieć narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Użytkownikom dokonywanie zakupów w Serwisie, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia; Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „DODAJ DO KOSZYKA” przynajmniej jednego Towaru lub Usługi; 
 6. Newsletter – należy przez to rozumieć elektroniczną usługę dystrybucji poczty elektronicznej świadczoną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e mail), która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od Sprzedawcy treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach; 
 7. Polityce – należy przez to rozumieć Politykę prywatności spółki pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o., zamieszczoną na stronie internetowej pod linkiem https://pl.366concept.com/policies/privacy-policy;
 8. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin świadczenia usług przez spółkę pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o.; 
 9. Serwisie − należy przez to rozumieć serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod linkiem https://pl.366concept.com/, w którym można zakładać indywidualne Konta oraz za pośrednictwem, którego Użytkownik może w szczególności: zarządzać swoim  Kontem oraz składać Zamówienia, dokonywać zakupów Towarów lub Usług;
 10. Sprzedawcy lub Spółce − należy przez to rozumieć spółkę pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zlokalizowaną pod adresem: ul. Bagatela 10 lok. 5, 00-585 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000886563; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7011023014, nr REGON: 388332069;
 11. Towarze − należy przez to rozumieć produkty prezentowane i oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę z adnotacją „wysyłka 48 godzin”, w tym za pośrednictwem Serwisu Sprzedawcy;
 12. Umowie − należy przez to rozumieć umowę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów lub świadczenie Usług, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem; w zakresie w jakim postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą Zamówień niestandardowych − przedmiotem Umowy może być Zamówienie niestandardowe; Umowa może być zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu Serwisu;
 13. Usługach − należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Sprzedawcę i oferowane do nabycia przez  Sprzedawcę z adnotacją „realizacja 48 godzin”, w tym za pośrednictwem Serwisu;
 14. Usługach dodatkowych − należy przez to rozumieć usługi rzeczywiście świadczone przez podmioty trzecie, prezentowane przez Sprzedawcę, w tym przy użyciu Serwisu;
 15. Użytkowniku − należy przez to rozumieć osobę fizyczną (pełnoletnią), która zarejestrowała się w Serwisie poprzez założenie Konta;
 16. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy; 
 17. Zamówieniu niestandardowym − należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na sprzedaż lub dostawę towarów lub świadczenie usług dostosowanych do indywidualnych preferencji Klienta, tj. nie mieszczącymi się w kategorii Towarów lub Usług oferowanych na stronie internetowej Sprzedawcy i jej podstronach lub w Serwisie z adnotacjami „wysyłka 48 godzin” albo „realizacja 48 godzin”.

ROZDZIAŁ II - REJESTRACJA KONTA W SERWISIE I KORZYSTANIE Z SERWISU

§ 3. Rejestracja Konta w Serwisie
 1. Serwis jest prowadzony i administrowany przez Sprzedawcę. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Konta w ramach własnego uznania lub na podstawie przepisów prawa.
 3. Założenie Konta jest dobrowolne
 4. Osoba zainteresowana utworzeniem Konta w Serwisie, może to uczynić: 
 1. przechodząc do formularza zamieszczonego na stronie internetowej https://pl.366concept.com/account/login?return_url=%2Faccount i kliknięcie w pole „ZAŁÓŻ KONTO”, w wyniku czego zostanie przekierowana do formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej https://pl.366concept.com/account/register – rejestracja Konta w Serwisie wymaga podania przez osobę zainteresowaną założeniem Konta następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, e mail oraz hasła; 
 2. podczas składania Zamówienia − wówczas to, osoba zainteresowana założeniem Konta w Serwisie musi zaznaczyć pole ,,UTWÓRZ KONTO” zlokalizowane
  w formularzu Zamówienia pod danymi adresowymi Klienta, a następnie wprowadzić wybrane hasło w wyświetlonym polu i wysłać formularz Zamówienia.
 1. W każdym przypadku, osoba zainteresowana założeniem Konta w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki, w tym Klauzulami informacyjnymi, co potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym. 
 2. W wyniku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia Konta w Serwisie Sprzedawcy, które zostaje przypisane do danego adresu email. Na podany podczas rejestracji adres email zostanie wysłane potwierdzenie o dokonaniu rejestracji Konta w ww. Serwisie.
 3. Po pomyślnej procedurze rejestracji, Klient otrzymuje możliwość zalogowania się do Konta w Serwisie poprzez podanie adresu email przypisanego do Konta i hasła. Po zalogowaniu Klient może korzystać z Serwisu Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Użytkownikowi prawa korzystania z Konta w Serwisie, w szczególności w sytuacji naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub ze względów bezpieczeństwa lub z innych ważnych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, na czas niezbędny do usunięcia skutków takich okoliczności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawieszenia prawa Użytkownika do korzystania z Konta z przyczyn wymienionych w niniejszym postanowieniu. 
 5. Konto może zostać usunięte: 
 1. przez Użytkownika − w każdej chwili, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w postaci pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy, tj.: ul. Bagatela 10 lok. 5, 00-585 Warszawa lub na adres email Sprzedawcy, tj. hello@366concept.com
 2. przez Sprzedawcę − w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. 
 1. Konto podlega usunięciu wraz z zakończeniem funkcjonowania Serwisu, w tym z chwilą zakończenia prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej.
§ 4. Zmiana hasła do Konta

W przypadku utraty hasła do Konta, Klient może ustawić nowe hasło, korzystając z formularza dostępnego na stronie https://pl.366concept.com/account/login?return_url=%2Faccount poprzez wybór pola „ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?” – przy użyciu którego, postępując zgodnie z kolejnymi krokami, może ustawić nowe hasło do Konta.

§ 5. Korzystanie z Serwisu oraz odpowiedzialność
 1. Celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie jego Użytkownikom zapoznania się z Towarami lub Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością, zawieranie na odległość Umów oraz nawiązanie kontaktu ze Sprzedawcą.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług, w tym przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Serwisu, a także zasady korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników oraz udostępnianych za pośrednictwem Serwisu dodatkowych funkcjonalności, w tym składania Zamówień niestandardowych.
 3. Prawidłowe korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: 
 1. komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet; 
 2. komputer lub inne urządzenie mobilne z zainstalowaną przeglądarką, która powinna być zgodna z wytycznymi dostawy systemu; wymagania dostępne pod linkiem  https://help.shopify.com/en/manual/shopify-admin/supported-browsers;
 3. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; 
 4. możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (.pdf).
§ 6. Odpowiedzialność związana z korzystaniem z Serwisu
 1. Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku dostępu do Konta, w szczególności w wyniku okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym w wyniku działania siły wyższej, awarii sprzętu, błędów i ingerencji osób trzecich.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku czasowego braku dostępu do Konta spowodowanego koniecznością dokonania zmian i modernizacji Serwisu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań zaciągniętych za pośrednictwem Serwisu oraz zdolność Użytkowników do zaciągnięcia zobowiązań.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych dostępowych do Konta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przekazania przez Użytkownika ww. danych podmiotowi trzeciemu.

ROZDZIAŁ III - INFORMACJE O TOWARACH ORAZ USŁUGACH

§ 7. Informacje o Towarach oraz Usługach
 1. Informacje o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach lub Usługach, w tym dotyczących właściwości i cen poszczególnych Towarów lub Usług oraz o warunkach gwarancji, jeżeli przewiduje się jej udzielenie − zamieszczone są na stronie internetowej Sprzedawcy i jej podstronach oraz w Serwisie. 
 2. Zdjęcia i opisy Towarów lub opisy Usług zamieszczane na stronie internetowej Sprzedawcy i jej podstronach oraz w Serwisie, mają na celu jedynie umożliwienie potencjalnym Klientom wyrobienia przez nich ogólnego wyobrażenia o wyglądzie Towaru lub sposobie wykonania Usługi. Wygląd Towaru na zdjęciach może różnić się od rzeczywistego wyglądu Towaru − różnice mogą wynikać, np.: z ustawień monitora, warunków oświetlenia, ograniczeń wyświetlanej fotografii. Ponadto opis Towaru lub Usługi może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej, tzn. podanej jasnym i prostym językiem.
 3. Postanowienia, ust. 2 mają charakter informacyjny. W sytuacji, w której opis Towaru lub opis Usługi różni się od rzeczywistych właściwości Towaru lub rzeczywistego sposobu wykonania Usługi − powyższe nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami.
 4. Kolorystyka oraz wzornictwo widoczne na wizualizacjach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Klient przed złożeniem Zamówienia powinien dokonać wyboru z użyciem fizycznych wzorników materiałów oraz kolorów (próbników) dostępnych do nabycia u Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca może oferować do sprzedaży Usługi dodatkowe działając jako agent podmiotów trzecich świadczących takie Usługi, na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów o współpracy, w tym o charakterze agencyjnym. W sytuacji działania przez Sprzedawcę w charakterze agenta podmiotu trzeciego, Sprzedawca informuje o powyższym w sposób wyraźny na stronie internetowej Sprzedawcy i jej podstronach oraz w Serwisie. W takich sytuacjach Sprzedawca zawiera umowy na Usługi dodatkowe w imieniu własnym, ale na rzecz podmiotu trzeciego albo, w sytuacji posiadania stosownych upoważnień, w imieniu oraz na rzecz podmiotu trzeciego.
§ 8. Towary lub Usługi oferowane do sprzedaży
 1. Oferowane do sprzedaży, na stronie internetowej Sprzedawcy i jej podstronach oraz w Serwisie, są wyłącznie te Towary, które oznaczone są przyciskiem „DODAJ DO KOSZYKA” oraz Usługi związane z tak oznaczonymi Towarami. 
 2. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na podstawie indywidualnie dokonanych uzgodnień pomiędzy Klientem a Spółką, Sprzedawca może przyjąć do realizacji Zamówienia niestandardowe. 
§ 9. Ceny poszczególnych Towarów lub Usług
 1. Ceny poszczególnych Towarów lub Usług zamieszczane są przy opisie danego Towaru lub Usługi.
 2. Wszystkie ceny poszczególnych Towarów lub Usług podawane są w złotych polskich w sklepie polskim i w euro w sklepie poza Polską, zawierają krajowy podatek VAT i akcyzę (jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru lub usługi podlega obciążeniu podatkiem VAT lub podatkiem akcyzowym).
 3. W sytuacji dokonywania wysyłki Towaru − Sprzedawca podaje odrębnie, dla każdego Zamówienia w Koszyku, jej koszt przy dostawie dla odbiorcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz  państw spoza Unii Europejskiej.
§ 10. Zmiany opisu i ceny poszczególnych Towarów lub Usług
 1. Sprzedawca może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów lub Usług, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 
 2. Zmiana ceny poszczególnych Towarów lub Usług nie ma wpływu na cenę Towarów lub cenę Usług zamówionych przed datą dokonania zmiany.
§ 11. Zamówienia niestandardowe
 1. W przypadku Zamówień niestandardowych, Spółka i Klient ustalają indywidualnie warunki ich realizacji, w tym w szczególności: przedmiot Zamówienia niestandardowego, termin jego realizacji, należną do zapłaty cenę lub wynagrodzenie w wysokości brutto oraz netto, sposób dostarczenia.
 2. Do zawarcia pomiędzy Spółką a Klientem Umowy, której przedmiotem jest Zamówienie niestandardowe, dochodzi w razie wątpliwości nie wcześniej niż z chwilą ustalenia i wyraźnego przyjęcia przez każdą ze Stron warunków koniecznych do zawarcia danej Umowy oraz warunków istotnych dla obu Stron. 
§ 12. Jakość Towarów lub Usług
 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane przez niego Towary odznaczały się wysoką jakością, były zgodne z Umową i pozbawione jakichkolwiek wad, zaś świadczone Usługi były wykonywane z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Spółkę działalności.
 2. Ewentualne wady Towaru (w tym stanowiące przesłankę obniżenia ceny) lub okoliczności wpływające na sposób i termin świadczenia Usługi są wyraźnie opisane na stronie internetowej Sprzedawcy i jej podstronach oraz w Serwisie.

ROZDZIAŁ IV – SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 13. Ogólne informacje dotyczące składania Zamówień
 1. Sprzedawca umożliwia Klientom składanie Zamówień za pośrednictwem formularza zamówienia, który jest generowany automatycznie w sytuacji dodania do Koszyka chociażby jednego Towaru lub Usługi.
 2. Ustala się, iż Sprzedawca, w ramach prowadzonej działalności, może występować jako agent podmiotów trzecich świadczących Usługi dodatkowe, w efekcie czego zawarcie umowy na Usługi dodatkowe następuje w imieniu własnym Sprzedawcy, ale na rzecz podmiotu trzeciego albo, w sytuacji posiadania przez Sprzedawcę stosownych upoważnień, w imieniu i na rzecz podmiotów trzecich świadczących Usługi dodatkowe.
 3. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sprzedawcy i jej podstron lub Serwisu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sprzedawcy i jej podstron lub Serwisu).
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży Zamówienie (tj. kliknie przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”), co oznacza, że przyjął ofertę Sprzedawcy. Z tą chwilą Umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia bez podania przyczyny w dowolnym terminie przed jego realizacją.  W sytuacji anulowania Zamówienia przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot środków, jeżeli Zamówienie zostało opłacone.
§ 14. Szczegółowa procedura składania Zamówień  przy użyciu środków porozumiewania się na odległość
 1. Klient rozpoczyna składanie Zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia poprzez dokonanie wyboru Towaru i jego ilości lub wyboru Usługi oraz dodanie ich do Koszyka za pomocą ikony „DODAJ DO KOSZYKA”. W Koszyku pokazana jest ilość wybranych Towarów lub rodzaj wybranych Usług, ich cena / wartość jednostkowa oraz łączna wartość całego Zamówienia, w tym koszt dostawy.
 2. Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na ikonę obrazującą „KOSZYK”, gdzie określa miejsce dostawy Towaru i sposób płatności ceny / wynagrodzenia, a także uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostarczenia zamówionych Towarów. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego Koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. co do ilości Towarów dodanych do Koszyka), przeliczyć wartość lub usunąć albo dodać Towar lub Usługę. Klient może również kontynuować zakupy, dodając do Koszyka nowe Towary lub Usługi.
 3. Po dodaniu do Koszyka wszystkich Towarów lub Usług, ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient może w każdej chwili przerwać procedurę składania Zamówienia lub ją kontynuować klikając przycisk „CHECKOUT”. 

W sytuacji kontynuowania składania Zamówienia Klient może wybrać jeden z trzech wariantów, tzn.: 

 1. zalogować się do Serwisu – jeżeli Klient posiada Konto w Serwisie, poprzez podanie danych logowania;
 2. założyć Konto w Serwisie − jeśli Klient nie posiada Konta w Serwisie, a jest zainteresowany uzyskaniem dostępu do Serwisu;
 3. kontynuować składanie Zamówienia bez rejestracji w Serwisie, każdorazowo podając wszystkie dane wymagane do realizacji Zamówienia.
 1. W każdym przypadku, kontynuując składanie Zamówienia, Klient zostanie przeniesiony do kolejnego kroku, w którym wypełnia formularz zamówienia podając swoje dane, a w szczególności: imię i nazwisko lub firmę, adres Klienta (w tym adres prowadzenia działalności), adres dostawy (jeżeli jest inny niż, adres Klienta), kraj dostawy, email lub numer telefonu, NIP (jeżeli Klient jest przedsiębiorcą), preferencje odnośnie wystawienia faktury przez Sprzedawcę. W sytuacji, gdy Klient składa Zamówienie będąc zalogowanym do Serwisu, wówczas dochodzi do automatycznego uzupełnienia ww. danych, a Klient ma możliwość ich zmiany. Fakultatywnie, na tym etapie, Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Spółkę informacji handlowych, w tym wyrazić zgodę na subskrypcję Newslettera. Następnie Klient jest informowany o sposobie dostarczenia zamówionych Towarów w tym o koszcie dostawy. W dalszej kolejności, poprzez kliknięcie przycisku „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI” Klient jest proszony o dokonanie wyboru metody płatności. W ostatnim kroku, klikając na przycisk „SPRAWDŹ ZAMÓWIENIE” − Klient jest proszony o ostateczną weryfikację Zamówienia przed przyjęciem go do realizacji przez Sprzedawcę.
 2. Przed przyjęciem Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, Polityką prywatności, w tym klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych Klientów spółki pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o. Fakt zapoznania się z ww. dokumentami, Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pola w formularzu zamówienia.
 3. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe oraz Klient zapoznał się z przekazanymi mu informacjami składając odpowiednie oświadczenia − może złożyć Zamówienie klikając na przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Jest to moment zawarcia pomiędzy Spółką a Klientem Umowy. Spółkę i Klienta wiążą warunki transakcji obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, informację o jego statusie oraz treść: Regulaminu, Polityki oraz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych Klientów spółki pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o. Status i szczegóły Zamówienia, Klient może sprawdzić: 
 1. w sytuacji złożenia Zamówienia przez Serwis − na swoim Koncie w Serwisie;
 2. w sytuacji złożenia Zamówienia bez logowania lub rejestracji w Serwisie − kontaktując się ze Sprzedawcą na podane przez niego dane kontaktowe.

ROZDZIAŁ V – DOSTARCZANIE TOWARÓW LUB USŁUG

§ 15. Dostarczenie Towaru lub świadczenie Usług – postanowienia ogólne
 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary lub świadczy Usługi na terytorium Unii Europejskiej, a w sytuacji Zamówień składanych przez Klientów spoza Unii Europejskiej − również do innych państw.
 2. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem Firmy kurierskiej. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru Firmy kurierskiej realizującej dostawę Towaru. 
 4. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem Firm kurierskich o dacie dostawy decyduje Firma kurierska.  Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach pracy Firm kurierskich i zależnych od ich planów logistycznych. W sytuacji niedokonania braku odbioru Zamówienia przesłanego za pośrednictwem Firmy kurierskiej: 
 1. Towar może być doręczany ponownie, po ustaleniu nowego terminu dostawy pomiędzy Firmą kurierską a Klientem; 
 2. Towar może być pozostawiany do odbioru w „punkcie awizacji” zgodnie z regulacjami ogólnymi danej Firmy kurierskiej (z zastrzeżeniem, iż z ważnych powodów - w tym epidemiologicznych - awizacja i odbiór w punkcie mogą zostać wyłączone) albo 
 3. Towar może być zwrócony Sprzedawcy, w szczególności w sytuacji braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem przez Firmę kurierską.  

Sposób działania zależy od organizacji pracy Firmy kurierskiej.

 1. Szczegółowe warunki realizacji dostaw przez Firmy kurierskie dostępne są na stronach internetowych Firm kurierskich. 
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może dostarczyć Towaru lub świadczyć Usługi z tego powodu, iż Towar lub Usługa nie są dostępne, wówczas niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od zawarcia Umowy − zawiadamia o tym Klienta i zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary lub niektóre Usługi objęte Zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesza realizację Zamówienia celem skontaktowania się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji Zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:
 1. podtrzymania woli realizacji Zamówienia w zakresie dostępnych Towarów lub Usług, albo
 2. rezygnacji z całości Zamówienia, albo
 3. zmiany Zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów lub Usług.
§ 16. Wydanie Towaru

W każdym przypadku wydanie Towaru nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny Zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny Zamówienia Towar pozostaje własnością Sprzedawcy. W przypadku finansowania zakupu kredytem konsumenckim Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Towaru do dnia upływu terminu odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki.

§ 17. Weryfikacja Towaru

Sprzedawca sugeruje Klientom, aby rozpakować Towar w obecności osoby zatrudnionej przez Firmę kurierską celem sprawdzenia czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie osoba zatrudniona przez Firmę kurierską sporządzi odpowiedni protokół i zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.

§ 18. Koszt dostawy Towaru
 1. Sprzedawca informuje, iż na koszt dostawy może mieć wpływ wielkość Towaru, wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar oraz adres dostawy, a w szczególności to, czy dostawa jest dokonywana na terytorium Polski, na teren państw należących do Unii Europejskiej lub państw pozaeuropejskich.
 2. Ostateczny koszt dostawy Towarów jest podany w Koszyku podczas składania Zamówienia.

ROZDZIAŁ VI − CENA I SPOSÓB PŁATNOŚCI

§ 19. Cena
 1. Podane na stronie internetowej Sprzedawcy i jej podstronach oraz w Serwisie ceny poszczególnych Towarów lub Usług świadczonych przez Sprzedawcę: 
 1. podane są w wysokości brutto, tzn. uwzględniają podatek VAT;
 2. podawane są w walucie:
 1. złoty polski (PLN), gdy dostawa jest realizowana na terenie Polski (pl.366concept.com) albo 
 2. euro (€), gdy dostawa jest realizowana na terenie innych niż Polska krajów Europy lub poza Europą (eu.366concept.com).
 1. Przy poszczególnych Towarach na stronie internetowej Sprzedawcy i jej podstronach oraz w Serwisie podaje się orientacyjny koszt dostawy danego Towaru. Ostateczny koszt dostawy zamówionych Towarów wyświetla się w Koszyku i może być inny od orientacyjnego kosztu dostawy podanego na ww. stronach lub w Serwisie, w szczególności z uwagi na wielkość Zamówienia, sposób płatności oraz adres dostawy. 
 2. Całkowita cena Zamówienia, obejmująca cenę zamówionych Towarów lub Usług, w tym koszty dostawy, jest wskazana w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
§ 20. Metody opłacania Zamówień
 1. Klient może opłacić Zamówienie: 
 1. wykonując przelew tradycyjny na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy; 
 2. wykonując przelew przez www.stripe.com;
 3. wykonując przelew przez Paypro;
 4. wykonując płatność ratalną za pośrednictwem systemu Klarna;
 5. wykonując przelew on-line za pośrednictwem usługi dostępnej pod adresem internetowym www.paypal.com (PayPal).
 1. Po kliknięciu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”, nie można już zmienić dokonanego wyboru metody płatności dla danego Zamówienia.
 2. Form opłacenia danego Zamówienia nie można łączyć. 
 3. Należność za zamówiony Towar lub Usługę pobierana jest jako płatność „z góry”, co oznacza że Towar zostaje wysłany lub udostępniony do odbioru lub Sprzedawca przystępuje do świadczenia Usługi dopiero po opłaceniu Zamówienia.  
 4. W sytuacji wyboru metody płatności polegającej na przelewie tradycyjnym – Zamówienie winno zostać opłacone w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia jego złożenia. 
 5. W sytuacji płatności dokonywanych za pośrednictwem PayPal, stripe.com, Klarna, Paypro Klient jest przekierowywany na stronę internetową agenta rozliczeniowego, w celu żądania płatności z rachunku bankowego lub karty kredytowej, niezwłocznie po zawarciu Umowy. W takiej sytuacji, dane karty płatniczej i konto bankowe Klienta przetwarzane są wyłącznie przez pośrednika rozliczeniowego − Sprzedawca nie przechowuje ani nie przetwarza numerów kart i rachunków bankowych.  Szczegółowe warunki realizacji płatności za pośrednictwem PayPal, stripe.com, Klarna, Paypro dostępne są na stronach internetowych pośredników.
§ 21.
 1. W sytuacji braku odnotowania zapłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca, na podane przez Klienta dane do kontaktu wysyła przypomnienie o konieczności opłacenia Zamówienia.  
 2. Niezależnie od ust. 1 powyżej, Umowa wygasa: 
 1. po upływie 10 (słownie: siedmiu) dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia, w przypadku nieopłacenia przez Klienta Zamówienia;
 2. po upływie 10 (słownie: siedmiu) dni od dnia zwrotu do Sprzedawcy przez Firmę kurierską zamówionych Towarów, jeżeli Klient nie dokonał odbioru Towaru dostarczonego mu za pośrednictwem Firmy kurierskiej, chyba że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy zamówionego Towaru i dokona „z góry” zapłaty za ponowną dostawę.

Sprzedawca może dochodzić od Klienta naprawienia szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanej dostawy, w szczególności kosztów dostawy niezrealizowanej z winy Klienta.

ROZDZIAŁ VII - ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

§ 22. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumentów
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, dotyczącą Towarów lub Usług z adnotacjami „wysyłka 48 godzin” albo „realizacja 48 godzin”, może w terminie 14 (słownie: czternastu) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem: 
 1. dodatkowych kosztów dostarczenia Towarów, jeżeli Konsument dokonał wyboru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów oferowany przez Sprzedawcę, o czym mowa w art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 2. innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów, o czym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 
 3. zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, przy czym kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia, o czym mowa w art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

− z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2 poniżej. 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności: 
 1. w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem jej świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości; 
 2. w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadkach gdy Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta;
 3. w odniesieniu do Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji − prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych Usług lub Towarów;
 4. w odniesieniu do Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które to mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 5. w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem są Towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Zamówienia niestandardowe);
 6. w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają związane ze stałymi elementami wyposażenia Klienta.
 1. Termin do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy polegającej na wydaniu Towaru wygasa po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym Konsument lub wskazany przez niego podmiot prawa, inny niż Firma kurierska − wszedł w posiadanie Towaru, a w przypadku Umowy, która:
 1. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części;
 2. polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 1. Termin do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, której przedmiotem nie jest wydanie Towaru (np. od Umowy której przedmiotem jest świadczenie Usług) wygasa po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. 
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, przy czym do zachowania 14-dniowego terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wystarczy wysłanie tego oświadczenia na adres Sprzedawcy: 366 Concept sp. z o.o., ul. Bagatela 10/5, 00-585 Warszawa, przed upływem przedmiotowego terminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, w efekcie czego Konsument może odstąpić od Umowy składając przedmiotowe oświadczenie również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: hello@366concept.com lub korzystając z elektronicznego formularza o odstąpieniu od Umowy zamieszczonego w Serwisie Sprzedawcy, dostępnego dla Użytkowników. W sytuacji, w której Sprzedawca otrzyma oświadczenie odstąpienia od Umowy w sposób opisany w niniejszym postanowieniu − zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Konsumentowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 4. Do oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub do zwracanego Towaru Konsument powinien dołączyć uprzednio otrzymany paragon lub fakturę - co ułatwi rozpoznanie przedmiotowego oświadczenia.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy na warunkach opisanych w niniejszym Rozdziale, Umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta na warunkach opisanych w niniejszym Rozdziale − wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub inny podmiot prawa na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z innym podmiotem prawa, Sprzedawca informuje ten podmiot o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy. 
 7. W sytuacji odstąpienia od Umowy na warunkach opisanych w niniejszym Rozdziale, Konsument winien niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy:  
 1. odesłać Towar na adres Sprzedawcy: ul. Bagatela 10/5, 00-585 Warszawa, albo 
 2. przekazać Towar upoważnionemu przez Sprzedawcę podmiotowi, albo
 3. umożliwić w tym terminie odbiór Towaru przez Sprzedawcę, chyba że Konsument i Sprzedawca ustalili inny termin odbioru Towaru. 

Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie, przekazanie lub wydanie Towaru przed upływem tego terminu.

 1. Konsument dokonując zwrotu Towaru jest zobowiązany zapakować go w odpowiedni sposób, tak aby uniknąć ryzyka jego zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie transportu. Sprzedawca zastrzega, że w sytuacji uszkodzenia Towaru z powodu jego niewłaściwego zapakowania, może obciążyć Konsumenta kosztami naprawy Towaru, a w skrajnym przypadku ceną Towaru jeśli  ulegnie on całkowitemu zniszczeniu. 
 2. Konsument dokonując zwrotu Towaru ponosi bezpośrednie koszty tego zwrotu, chyba że Sprzedawca w toku prowadzonych z Konsumentem negocjacji uzgodnił, iż poniesie je we własnym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 14. Przez „bezpośrednie koszty zwrotu Towaru”, które co do zasady obciążają Konsumenta, rozumie się w szczególności: opłatę pocztową za wysłanie Towaru na adres Sprzedawcy; opłatę pobraną przez kuriera za doręczenie Towaru na adres osoby upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru Towaru; koszty przejazdu do siedziby Sprzedawcy, gdy Konsument osobiście zwraca sprzedawcy Towar; koszty zwykłego opakowania Towaru na potrzeby jego zwrotu. 
 3. Informuje się, że zwrot Towarów związany z odstąpieniem od Umowy, z uwagi na ich gabaryty i wagę – może wiązać się dla Konsumenta z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. Mając powyższe na uwadze, Konsument, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od zawartej ze Sprzedawcą Umowy może przed dokonaniem zwrotu towaru ustalić ze Sprzedawcą sposób jej zwrotu. Przyjmuje się, że Konsument może: 
 1. odesłać Towar samodzielnie ponosząc koszty wysyłki zwrotnej; 
 2. zwrócić się do Sprzedawcy o zorganizowanie zwrotu uiszczając na rzecz Sprzedawcy: 
 1. kwotę 49,00 złotych, jeżeli zwrot ma nastąpić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
 2. kwotę 39,00 euro, jeżeli zwrot ma nastąpić spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, przy użyciu takiego samego sposobu zapłat, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem ust.15 poniżej.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności w sytuacjach przewidzianych prawem, a w szczególności wówczas, gdy zwrot Towaru, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu ma nastąpić w inny sposób, niż przez jego odbiór przez Sprzedawcę. W takiej sytuacji Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, posiadanych cech i jego funkcjonalności. 

ROZDZIAŁ VIII - ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Dział I – odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta będącego Konsumentem za dostarczenie Towarów zgodnych z Umową

§ 23. Postanowienia ogólne dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego Konsumentem za dostarczenie Towarów zgodnych z Umową
 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi będącego Konsumentem, Towary zgodne z Umową.
 2. Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument zawiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował, 

ponadto Towar, zgodny z Umową, musi:

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy;
 1. zostać dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 2. mieć taką samą jakość jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową wynikający z niewłaściwego montażu Towaru, jeżeli:
 1. został on przeprowadzony przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
 2. niewłaściwy montaż został przeprowadzony przez Konsumenta wynikał z błędów w instrukcji montażu dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową w szczególności w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 – 6 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawierania Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w szczególności w ust. 2 pkt 3 – 6 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.  
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można wywodzić ze specyfikacji Towaru lub braku zgodności Towaru z Umową.
 3. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową, jeżeli to podstępnie zataił. 
§ 24. Reklamacja Towaru przez Klienta będącego Konsumentem
 1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 2. Konsument może złożyć reklamację: 
 1. w formie pisemnej wysyłając ją na adres Sprzedawcy: 366 Concept sp. z o.o., ul. Bagatela 10/5, 00-585 Warszawa lub 
 2. w postaci pisemnej wysyłając ją na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: hello@366concept.com lub 
 3. korzystając z elektronicznego formularza dotyczącego reklamacji Towarów, zamieszczonego w Serwisie Sprzedawcy i dostępnego dla Użytkowników. 
 1. W reklamacji, Konsument powinien wskazać: 
 1. Umowę, na podstawie której doszło do sprzedaży Konsumentowi reklamowanych Towarów (w tym: numer zamówienia lub numer faktury); 
 2. opisać (określić) rodzaj reklamowanego Towaru, tak aby Sprzedawca rozpatrując reklamację był w stanie ustalić, jakiego Towaru ona dotyczy;
 3. opisać na czym polega niezgodność Towaru z Umową; 
 4. wskazać żądanie oraz w miarę możliwości dokonać jego uzasadnienia, w szczególności w sytuacji, gdy Konsumentowi zależy na określonym sposobie usunięcia niezgodności Towaru z Umową.
 1. W sytuacji niezgodności Towaru z Umową, Konsument może żądać co do zasady naprawy lub wymiany Towaru, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Żądanie usunięcia niezgodności Towaru z Umową w sposób określony przez Konsumenta, nie jest dla Sprzedawcy wiążące, w sytuacji, gdy doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób żądany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy – w takiej sytuacji Sprzedawca może naprawić lub wymienić Towar według własnego uznania. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. 
 2. W sytuacji niezgodności Towaru z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy: 
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową poprzez jego naprawę lub wymianę; 
 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową pomimo jego naprawy lub wymiany;
 3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
 4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania przez Konsumenta z żądania jego naprawy lub wymiany; 
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 
 1. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 2. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli Konsument ma uzasadnione okolicznościami prawo, aby nie zgodzić się na zatrzymanie wyłącznie Towarów zgodnych z Umową. 
§ 25. Rozpatrzenie reklamacji Towaru złożonej przez Konsumenta
 1. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Konsumenta w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne przewidują inny − dłuższy termin rozpoznania reklamacji. 
 2. W sytuacji uwzględnienia reklamacji Konsumenta: 
 1. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany reklamowanego Towaru w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył, ponosząc przy tym koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów albo
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania przez Konsumenta z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny albo 
 3. poprzez uznanie odstąpienia od Umowy za zasadne − Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt, zaś Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, przy czym zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu ceny, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Uwzględnienie reklamacji Konsumenta odbywa się: 
 1. w sposób milczący, jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej albo 
 2. w sposób wyraźny, jeżeli Sprzedawca potwierdził uwzględnienie reklamacji złożonej przez Konsumenta. 
 1. W sytuacji odmowy uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca informuje o tym Konsumenta.
 2. W sytuacji nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument może dochodzić swoich praw w sposób prawem przewidziany, w tym na drodze postępowania sądowego. 
 3. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku. 
§ 26. Gwarancja udzielona Konsumentom

Niezależnie od postanowień dotyczących niezgodności Towaru z Umową, Towary mogą być objęte gwarancją, w tym gwarancją producenta. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności Towaru z Umową.

§ 27. Stosowanie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Odnośnie składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Towarów sprzedanych przez Sprzedawcę, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

Dział II – odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta nie będącego Konsumentem za wady dostarczonych Towarów

§ 28. Postanowienia ogólne dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta nie będącego Konsumentem za wady Towaru
 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientom, z zastrzeżeniem postanowień Działu I, Towary wolne od wad fizycznych oraz prawnych, tj. Towary zgodne z Umową. 
 2. Sprzedany Towar jest niezgodny z Umową, jeżeli w szczególności:
 1. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym; 
 5. stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 
 1. Sprzedany Towar ma wadę także w razie nieprawidłowego montażu i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy. 
 2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie Towaru w chwili zawarcia Umowy, a w przypadku Towarów oznaczonych tylko co do gatunku albo mających powstać w przyszłości − jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. 
 3. Sprzedawca i Klient mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć w ramach indywidualnych uzgodnień, przy czym wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca zataił podstępnie wadę przed Klientem.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
§ 29. Reklamacja Towaru przez Klienta (nie będącego Konsumentem)
 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Klient może złożyć reklamację: 
 1. w formie pisemnej wysyłając ją na adres Sprzedawcy: 366 Concept sp. z o.o., ul. Bagatela 10/5, 00-585 Warszawa lub 
 2. w postaci pisemnej wysyłając ją na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: hello@366concept.com. 
 3. korzystając z elektronicznego formularza dotyczącego reklamacji Towarów, zamieszczonego w Serwisie Sprzedawcy i dostępnego dla Użytkowników. 
 1. W zgłoszeniu reklamacji Klient powinien wskazać: 
 1. Umowę, na podstawie której doszło do sprzedaży Klientowi reklamowanych Towarów (w tym: numer zamówienia lub numer faktury); 
 2. opisać (określić) rodzaj reklamowanego Towaru, tak aby Sprzedawca rozpatrując reklamację był w stanie ustalić, jakiego Towaru ona dotyczy;
 3. opisać na czym polega wada Towaru; 
 4. wskazać żądanie oraz w miarę możliwości dokonać jego uzasadnienia, w szczególności w sytuacji, gdy Klientowi zależy na określonym sposobie usunięcia wady.
 1. W sytuacji wady Towaru, Klient może: 
 1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad; 
 2. żądać usunięcia wady;
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny; 
 4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 

Żądanie usunięcia niezgodności Towaru z Umową w sposób określony przez Klienta, co do zasady nie jest dla Sprzedawcy wiążące.

§ 30. Rozpatrzenie reklamacji Towaru złożonej przez Klienta nie będącego Konsumentem
 1. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Klienta w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. 
 2. W sytuacji uwzględnienia reklamacji Klienta: 
 1. Sprzedawca dokonuje wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady;
 2. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania przez Klienta z prawa do obniżenia ceny;
 3. poprzez uznanie odstąpienia od Umowy za zasadne − Klient i Sprzedawca zwracają wzajemne świadczenia z tym, że Sprzedawca może się powstrzymać od zwrotu na rzecz Klienta ceny sprzedaży, do czasu odesłania mu przez Klienta wadliwego Towaru.
 1. Uwzględnienie reklamacji Klienta odbywa się w sposób wyraźny, jeżeli Sprzedawca potwierdził uwzględnienie reklamacji złożonej przez Klienta − w innym przypadku, w tym w sytuacji braku odpowiedzi na reklamację w terminie wynikającym z ust. 1 powyżej, reklamację uznaje się za nieuwzględnioną.
 2. W sytuacji nieuwzględnienia reklamacji Klient może dochodzić swoich praw w sposób prawem przewidziany, w tym na drodze postępowania sądowego. 
§ 31. Gwarancja udzielona Klientom (nie będącym Konsumentami)

Niezależnie od postanowień dotyczących rękojmi z powodu wad Towaru, Towary mogą być objęte gwarancją, w tym gwarancją producenta. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

§ 32. Stosowanie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Odnośnie składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Towarów sprzedanych przez Sprzedawcę, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Dziale stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

ROZDZIAŁ IX - NEWSLETTER

§ 33. Przesyłanie informacji handlowych, w tym subskrypcja Newslettera
 1. Każdy zainteresowany ma możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Sprzedawcę, w tym na subskrypcję bezpłatnego Newslettera.
 2. Zainteresowany będzie otrzymywał informacje handlowe, w tym Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną. Zainteresowany może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w Serwisie lub składając oświadczenie w postaci pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy, tj.: ul. Bagatela 10 lok. 5, 00-585 Warszawa lub na adres email Sprzedawcy, tj. hello@366concept.com.
 3. Osoba, która wyraziła zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Sprzedawcę, w tym na subskrypcję Newslettera może z niej zrezygnować w dowolnym momencie poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o rezygnacji z ww. Usługi. Przedmiotowe oświadczenie może być złożone w postaci pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy, tj.: ul. Bagatela 10 lok. 5, 00-585 Warszawa lub na adres email Sprzedawcy, tj. hello@366concept.com. 

ROZDZIAŁ X − PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§ 34. Postanowienia dotyczące prawa własności intelektualnej Sprzedawcy
 1. Strona internetowa Sprzedawcy i jej podstrony oraz Serwis stanowią własnością Sprzedawcy, które chronione są ogólnie obowiązującymi przepisami, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Każde naruszenie praw autorskich Administratora jest podstawą odpowiedzialności cywilnej i / lub karnej w tym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu naruszenia.

ROZDZIAŁ XI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35. Sposób rozstrzygania sporów

Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej Umowy. Informacje o sposobie dostępu do powyższego i procedurach rozstrzygania sporów dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.uokik.gov.pl, w podstronie: „Konsumenci”, zakładka „Dla konsumentów”, podstrona „Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

§ 36. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe podane przez Użytkowników i Klientów są gromadzone i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy pod linkiem https://pl.366concept.com/policies/privacy-policy. 

§ 37. Zmiana Regulaminu
 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu, w szczególności w celu dostosowania jego treści do wymogów obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez opublikowanie aktualnej treści Regulaminu na stronie internetowej pod linkiem https://pl.366concept.com/policies/terms-of-service oraz w Serwisie.
 3. W odniesieniu do Użytkowników, których adres e-mail jest znany w wyniku utworzenia Konta lub osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie im informacji handlowych, w tym subskrypcję Newslettera, Sprzedawca informuje o zmianie Regulaminu wysyłając wiadomość e-mail. Powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej ogranicza się do wskazania adresu strony internetowej, pod którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu (linku).
 4. Datą publikacji zmienionych postanowień Regulaminu jest data ich wejścia w życie. Zmiany w niniejszym Regulaminie mają wpływ na obowiązki nałożone na Użytkowników lub uprawnienia nabyte przez nich na podstawie postanowień Regulaminu, które są dla nich wiążące w chwili zawarcia Umowy.
§ 38. Dostęp do wersji Regulaminu

Niniejszy Regulamin w aktualnej wersji jest dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy pod linkiem https://pl.366concept.com/policies/terms-of-service, na której dostępne są również do pobrania wcześniejsze wersje niniejszego Regulaminu. 

§39. Obowiązywanie Regulaminu

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2023. 

Załączniki: wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, formularz reklamacyjny.

Z regulaminem obowiązującym do dnia 01.01.2023 można zapoznać się pod linkiem.