Warunki świadczenia usług

Regulamin

Oto warunki sprzedaży w 366 Concept s.c., które dotyczą zakupu towarów na naszej stronie internetowej, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Składając zamówienie na zakup towarów, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami, z których wszystkie będą stanowić podstawę prawnie wiążącej umowy między nami a Tobą, jeśli zaakceptujemy Twoje zamówienie. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie niniejszych warunków, nie należy składać zamówienia.

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), zwany dalej rozporządzeniami.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: 366concept.com prowadzony jest przez Agatę Górkę i Macieja Cypryka, działających jako wspólnicy spółki „366 Concept sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bagatela 10/5, kod pocztowy: 00-585, NIP: PL7011023014 REGON: 388332069; elektroniczny adres korespondencyjny: hello@366concept.com; numer telefonu kontaktowego: 570 480 190
 3. Niniejszy Regulamin stanowi:
  1. rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym: shop.366concept.com, zwany dalej Usługą;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługę;
  3. procedura reklamacyjna;
  4. warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży produktów oferowanych przez Usługę.
 4. Regulamin jest udostępniany w Serwisie w sposób umożliwiający pozyskiwanie, odtwarzanie i nagrywanie tekstu przez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w dowolnym momencie.
 5. Regulamin jest udostępniany w Serwisie bezpłatnie. Zleceniodawca usługi nie jest związany Regulaminem, który nie został mu udostępniony w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie i ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 6. Usługą zarządza usługodawca zwany dalej „Usługodawcą” lub „Administratorem”.
 7. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2. Definicje

Następujące terminy oznaczają, co następuje:

 1. Administrator; Usługodawca, Sprzedawca – Agata Górka i Maciej Cypryk, działający jako wspólnicy spółki cywilnej „366 Concept Agata Górka Maciej Cypryk s.c.” z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Bagatela 10/5, kod pocztowy: 00-585, NIP: PL7011023014 REGON: 388332069; elektroniczny adres korespondencyjny: hello@366concept.com; numer telefonu kontaktowego: 570 480 190.
 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni;
 3. Formularz zamówienia – podstrona Usługi, której poprawne wypełnienie przez Klienta umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, aw przypadkach przewidzianych w ogólnie obowiązujących przepisach, również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do działania prawnego; osoba prawna; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; kto / który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto – zbiór zasobów oznaczonych indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Usługodawcę w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.
 7. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na regularnym dostarczaniu informacji lub w różnych odstępach czasu na adres korespondencyjny wskazany przez Zleceniodawcę, w tym informacje handlowe dotyczące promocji, nowych ofert, wydarzeń, organizowanych konkursów przez administratora.
 8. Produkt – ruchomy, dostępny w Usłudze, będący w aktualnej ofercie Sprzedającego, stanowiący przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Regulamin – niniejszy dokument;
 10. Usługa – usługa internetowa należąca do Administratora, w ramach której Administrator świadczy Usługi umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży;
 11. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Usługi.
 12. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Zleceniodawców na podstawie niniejszego Regulaminu;
 13. Zleceniodawca usługi – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, aw przypadkach przewidzianych w ogólnie obowiązujących przepisach, również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do działania; osoba prawna; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług lub zamierzająca z nich korzystać.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

3. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez usługodawcę

 1. Administrator usługi świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 2. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację Regulaminu. Jeśli Regulamin nie zostanie zaakceptowany, dalsze korzystanie z Usługi jest niedozwolone. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Zleceniodawca powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi polegającej na:
  1. prenumerata Newslettera;
  2. prowadzenie Konta w Serwisie;
  3. za pomocą formularza zamówienia;
  4. Usługi są świadczone przez Administratora bezpłatnie.

4. Newsletter

 1. Dane Zamawiającego usługi podane przy zawarciu umowy o świadczenie subskrypcji usług elektronicznych (Newsletter) będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie przez Administratora w celu wysyłania Newslettera i nie będą udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi subskrypcji Newslettera jest wymagane do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora, a następnie poprzez zaznaczenie odpowiednich pól.
 3. Subskrypcja biuletynu Usługa jest świadczona bezpłatnie przez czas nieokreślony.
 4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Administratora, obejmująca subskrypcję Newslettera, może zostać rozwiązana przez Zamawiającego poprzez oświadczenie, w szczególności na adres poczty elektronicznej Administratora: hello@366concept.com

5. Rejestracja, konto

 1. Zamawiający zawiera Konto w Serwisie, dokonując Rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. Rejestracja nie oznacza zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i wysyłanie informacji handlowych. Dane Zamawiającego podane podczas Rejestracji nie będą przetwarzane ani wykorzystywane do celów innych niż realizacja Umowy Sprzedaży, przechowywania informacji o historii zakupów Klienta i zapisywania informacji na potrzeby przyszłych zakupów w Usłudze przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający może zarejestrować konto w serwisie. Rejestracja konta nie jest wymagana do dokonania zakupu. Aby zarejestrować konto, klient musi zaznaczyć pole ,, Utwórz konto ”zlokalizowane w formularzu zamówienia pod danymi adresowymi klienta, a następnie wprowadzić wybrane hasło w wyświetlonym polu i wysłać formularz zamówienia. Do rejestracji niezbędne są następujące dane:
  1. Podanie wymaganych danych
  2. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu i Polityki prywatności oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w dowolnym momencie odwołana, ale brak zgody uniemożliwia korzystanie z usług oferowanych przez Usługę. Nie obejmuje to zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, których brak nie uniemożliwia korzystania z Usługi.
 4. Rejestracja Klienta odbywa się na podstawie następujących danych:
  1. Adres e-mail,
  2. Hasło wybrane przez klienta.
 5. W wyniku prawidłowej rejestracji:
  1. Usługa tworzy Konto dla Klienta, które jest przypisane do adresu e-mail.
  2. Po weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient otrzymuje wiadomość o utworzeniu Konta na adres podany przez adres e-mail Klienta.
 6. Po pomyślnej procedurze rejestracji Klient otrzymuje możliwość zalogowania się do Usługi poprzez podanie swojego adresu e-mail i hasła. Po zalogowaniu Klient może korzystać z Konta.
 7. W przypadku utraty hasła do konta Klient może ustawić nowe hasło, korzystając z formularza dostępnego na stronie Moje konto.
 8. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.
 9. Umowa o świadczenie usługi zarządzania kontem w Usłudze zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez Usługę poprzez samodzielne usunięcie Konta w Usłudze lub poprzez złożenie oświadczenia Administratorowi, w szczególności drogą elektroniczną administratora: hello@366concept.com
 10. Administrator ma prawo usunąć lub zablokować Konto w przypadku:
  1. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.
  2. W przypadku nieaktywnych Rachunków niż jeden rok.

6. Formularz zamówienia

 1. Korzystanie z Usługi obejmujące korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie.
 2. Złożenie Zamówienia następuje po realizacji przez Klienta, w tym:
  1. Dodaj produkt do koszyka.
  2. Przejdź do koszyka i kliknij przycisk „Dalej”.
  3. Wypełnienie formularza zamówienia.
  4. Wybór metody płatności: przelew bankowy, karta kredytowa PayPal orac.
  5. Zaznaczając pola potwierdzające, zapoznaj się z Regulaminem, a jeśli Klient kupi towary przygotowane na specjalne zamówienie, pole wskazujące, że towary nie podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni roboczych.
  6. Kliknij przycisk „Złóż zamówienie” po wypełnieniu formularza zamówienia.
 3. W Formularzu zamówienia wymagane jest wskazanie danych Klienta związanych z Klientem:
  1. Adres poczty elektronicznej.
  2. Imię 
  3. Nazwisko
  4. Kraj dostawy.
  5. Adres (ulica, numer budynku, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy).
  6. Numer telefonu.
  7. Instrukcje wystawione przez fakturę VAT Sprzedającego.
 4. W przypadku złożenia dyspozycji wystawienia faktury VAT Klient musi podać dodatkowe informacje w formularzu zamówienia:
  1. Nazwa firmy.
  2. Identyfikator VAT.
  3. Adres prowadzenia działalności (ulica, numer budynku, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy, kraj).
 5. Ponadto formularz zamówienia jest wymagany do wskazania danych w umowie sprzedaży:
  1. Nazwy produktów w następujący sposób, dodając produkt do koszyka.
  2. Nazwy produktów w następujący sposób, dodając produkt do koszyka.
  3. Ilości różnych produktów.
  4. Kolor tkaniny i kolor drewna.
  5. Sposób płatności.
  6. Usługa Formularza zamówienia jest świadczona bezpłatnie i jednorazowo. Formularz Zamówienia na usługi zostaje rozwiązany w momencie składania Zamówienia za jego pośrednictwem lub w przypadku wcześniejszego rozwiązania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

7. Umowa sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży produktu następuje poprzez złożenie Zamówienia Klienta poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zamówienia zgodnie z § 5 Regulaminu i niniejszym ustępem.
 2. Klient może składać Zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Usługi.
 3. Klient wypełnia formularz zamówienia wskazujący Produkt w Serwisie, którym jest zainteresowany, aktywując link ukryty pod polem „Dodaj do koszyka”.
 4. Procedura składania Zamówienia kończy się po uruchomieniu linku Klienta ukrytego pod „Złóż zamówienie”. Wykonanie tego kroku oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z umową sprzedaży produktu objętego zamówieniem.
 5. Termin dostawy Zamówienia podany jest w Usłudze, na stronie Produktu oraz w Formularzu Zamówienia.
 6. Dostawa zamówionego produktu odbywa się wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

8. Ceny i płatności

 1. Ceny produktów określonych w Usłudze:
  1. Uwzględnij podatek VAT
  2. Podawane są w walucie euro, złotych polskich i funtach. Waluta jest wybierana na podstawie kraju dostawy.
  3. Uwzględnij koszt dostawy.
 2. Całkowity koszt Umowy sprzedaży (cena Produktów, w tym koszty dostawy) jest wskazany w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące metody płatności wynikające z Umowy sprzedaży:
  1. Przelew bankowy – na konto wskazane w Formularzu zamówienia.
  2. PayPal – płatność za pośrednictwem usługi dostępnej pod adresem internetowym www.paypal.com, przelewem bankowym lub kartą kredytową.
  3. Karta Kredytowa – płatność obsługiwana przez www.stripe.com
 4. Jeżeli Klient zdecyduje się zapłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Płatności dokonywane za pośrednictwem PayPal, o których mowa w paragrafie, są realizowane przez agenta rozliczeniowego – PayPal (Europe) S.? r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu. Dane karty płatniczej i konto bankowe Klienta przetwarzane są wyłącznie po pośredniku rozliczeniowym. Sprzedawca nie przechowuje ani nie przetwarza numerów kart i rachunków bankowych.
 6. Jeżeli Klient wybrał płatność PayPal, zostanie przekierowany na stronę agenta rozliczeniowego w celu żądania płatności z rachunku bankowego lub karty kredytowej, niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

9. Odstąpienie od umowy sprzedaży

Produkty oznaczone „Szybka dostawa”

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może odstąpić od niej w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 7 i 8 niniejszego ustępu. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. W szczególności oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można złożyć:
  1. pisemnie na adres Sprzedawcy: 366 Concept sp. z o.o., ul. Bagatela 10/5, 00-585, Warszawa.
  2. przez e-mail na adres korespondencyjny Sprzedawcy: hello@366concept.com.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży można pobrać tutaj. Klient może skorzystać z szablonu formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży biegnie od momentu wejścia w posiadanie produktu przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zaczyna biec od momentu wejścia w życie ostatniego Produktu, partii lub części.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zwróconego towaru, zwróci mu wszystkie płatności dokonane przez Konsumenta, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z sposobu dostawy wybranego przez Konsument inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Usłudze). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze Produkt we własnym zakresie od Konsumenta, może on powstrzymać się od zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania Produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania przez Konsumenta, w zależności od które wydarzenie ma miejsce wcześniej.
 5. Konsument jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że odbierze Produkt we własnym zakresie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: 366 Concept sp. z o.o., ul. Bagatela 10/5, 00-585, Warszawa.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny sposób ustalenia charakteru, cech Produktu i niezbędny do funkcjonowania Produktu.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Towar wykonany na zamówienie

 1. Wszystkie towary, które nie są oznaczone jako „Szybka dostawa”, są wytwarzane na zamówienie i są wyłączone z naszej standardowej polityki anulowania, w związku z czym zwykle nie będziemy w stanie zmienić takich zamówień, dokonać zwrotu ani wymienić żadnego elementu „na zamówienie”. Nie wpływa to na twoje ustawowe prawa.
 2. Towary „wyprodukowane na zamówienie”, które okażą się uszkodzone przy odbiorze lub wadliwe, powinny zostać zwrócone za pośrednictwem naszej standardowej polityki zwrotu uszkodzonych towarów zgodnie z klauzulą 10.4.
 3. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady produktu:
  1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt wolny od wad i jest odpowiedzialny za wady Produktu.
  2. Jeżeli zakup Produktów oferowanych za pośrednictwem Usługi przez Sprzedawcę jest dokonywany przez Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. 141 poz. 1176 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
  3. Sprzedawca może udzielić klientowi gwarancji jakości w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Warunki gwarancji zostaną określone w oddzielnym dokumencie dostarczonym klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady Produktu można zgłaszać w szczególności:
  1. na piśmie na adres Sprzedawcy: 366 Concept sp. z o.o., ul. Bagatela 10/5, 00-585, Warszawa.
  2. przez e-mail na adres: hello@366concept.com.
 5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub żądać obniżenia ceny. Konsument nie może jednak odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na Produkt wolny od wad lub niezwłocznie naprawi wady. Ograniczenia tego nie stosuje się, jeżeli Produkt został już wymieniony przez Sprzedawcę lub naprawiony, chyba że wady są nieistotne.
 6. Jeżeli konsument odstąpi od umowy sprzedaży z powodu wady produktu, strony umowy sprzedaży powinny zwrócić otrzymane korzyści sobie nawzajem.
 7. Jeżeli Konsument żąda obniżenia ceny z powodu wady Produktu, obniżka powinna nastąpić w takim zakresie, w jakim wartość przedmiotu wolnego od wad pozostaje do wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
 8. Jeżeli Sprzedawca wymienił Produkt, powinien on również pokryć związane z tym koszty poniesione przez Konsumenta.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu konsumentowi. Roszczenie z tytułu naprawy wady lub wymiany Produktu na Produkt wolny od wad jest wyznaczane na rok, ale termin ten nie może upłynąć przed upływem terminu określonego w pierwszym zdaniu. W tym terminie konsument może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady produktu. Jeżeli Klient zażądał wymiany Produktu na Produkt wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny biegnie od nieskutecznego upływu terminu w celu wymiany Produktu lub naprawy wady.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji w celu uzyskania gwarancji, nie później niż w terminie 14 dni.

10. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady produktu

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt wolny od wad i jest odpowiedzialny za wady Produktu.
 2. Jeżeli zakup Produktów oferowanych za pośrednictwem Usługi przez Sprzedawcę jest dokonywany przez Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. 141 poz. 1176 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 3. Sprzedawca może udzielić klientowi gwarancji jakości w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Warunki gwarancji zostaną określone w oddzielnym dokumencie dostarczonym klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady Produktu można zgłaszać w szczególności:
  1. na piśmie na adres Sprzedawcy: 366 Concept sp. z o.o., ul. Bagatela 10/5, 00-585, Warszawa.
  2. przez e-mail na adres: hello@366concept.com.
 5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub żądać obniżenia ceny. Konsument nie może jednak odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na Produkt wolny od wad lub niezwłocznie naprawi wady. Ograniczenia tego nie stosuje się, jeżeli Produkt został już wymieniony przez Sprzedawcę lub naprawiony, chyba że wady są nieistotne.
 6. Jeżeli konsument odstąpi od umowy sprzedaży z powodu wady produktu, strony umowy sprzedaży powinny zwrócić otrzymane korzyści sobie nawzajem.
 7. Jeżeli Konsument żąda obniżenia ceny z powodu wady Produktu, obniżka powinna nastąpić w takim zakresie, w jakim wartość przedmiotu wolnego od wad pozostaje do wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
 8. Jeżeli Sprzedawca wymienił Produkt, powinien on również pokryć związane z tym koszty poniesione przez Konsumenta.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu konsumentowi. Roszczenie z tytułu naprawy wady lub wymiany Produktu na Produkt wolny od wad jest wyznaczane na rok, ale termin ten nie może upłynąć przed upływem terminu określonego w pierwszym zdaniu. W tym terminie konsument może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady produktu. Jeżeli Klient zażądał wymiany Produktu na Produkt wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny biegnie od nieskutecznego upływu terminu w celu wymiany Produktu lub naprawy wady.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji w celu uzyskania gwarancji, nie później niż w terminie 14 dni.

 11. Procedura zwrotu

 1. Jeżeli Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora nie są wykonywane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Klient może dokonać zwrotu.
 2. Zwrotu można również dokonać, jeżeli Klient lub jakakolwiek inna osoba zakwestionowała jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, że jego prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Usługi.
 3. Zwrot można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@366concept.com.
 4. Treść zwrotu należy podać w następujący sposób:
  1. Imię i nazwisko
  2. Nazwa firmy.
  3. E-mail.
  4. Numer telefonu.
  5. Przyczyna reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia.
  6. Jeśli to możliwe, proszę przedstawić dowody potwierdzające ważność skargi – specyfikę obrazu zrzutu ekranu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania, w prawidłowej formie i właściwej treści.
 6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na adres e-mail, z którego została wysłana.

12. Odpowiedzialność administratora

 1. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku zapewnienia takiego dostępu do Zleceniodawców, w szczególności w wyniku okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym w wyniku działania siły wyższej, awarii sprzętu, błędów i ingerencji osób trzecich.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku czasowej niedostępności Usługi, wynikającej z konieczności dokonania zmian i modernizacji Usługi.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków zaciągniętych za pośrednictwem Usługi oraz zdolność tych osób do zaciągnięcia zobowiązań.
 4. Podmioty niezależne od Administratora mogą umieszczać reklamy w Serwisie. Reklamy mają postać linków lub banerów kierujących do zewnętrznych stron internetowych Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, do których zachęcania zachęcają reklamy.
 5. Zleceniodawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych dostępowych do Konta. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku otrzymania hasła do Konta przez osoby trzecie, niezależnie od powodu otrzymania tego hasła.

13. Upoważnienia administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Zamawiającego w ramach własnego uznania lub na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator jest uprawniony do:
  1. Natychmiast zablokuj Konto w przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa;
  2. czasowo zawiesić dostęp Zamawiających lub Klientów do Usługi ze względów bezpieczeństwa lub z innych ważnych przyczyn niezależnych od niego, na czas niezbędny do usunięcia skutków takich okoliczności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawieszenia Konta z przyczyn wymienionych w niniejszym punkcie zgodnie z postanowieniami §11.

14. Wymagania techniczne

 1. Klient pragnący uzyskać dostęp do Usługi prowadzonej przez Administratora powinien mieć:
  1. Komputer z dostępem do Internetu.
  2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.
  3. Monitor o rozdzielczości co najmniej: 1024 x 768.
  4. Włączona obsługa plików cookie w przeglądarce.

15. Prawa własności intelektualnej

 1. Usługa jest własnością Administratora. Baza danych Usługi, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie z funkcjami pracy i pochodzące od Administratora są jego wyłączną własnością intelektualną.
 2. Zamawiający może korzystać z Usługi i danych w niej zawartych wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem – na własne potrzeby. W szczególności Zamawiający nie jest uprawniony:
  1. tłumaczyć, dostosowywać, zmieniać układ lub dokonywać innych zmian w systemie teleinformatycznym Usługodawcy;
  2. rozpowszechniać, powielać, kopiować, wykorzystywać informacje umieszczone w Serwisie w całości lub w części, w tym w szczególności na zasadach udzielania pożyczek, wynajmu, leasingu lub sprzedaży;
  3. udostępniać dostęp do Usługi i zawartych w niej baz danych osobom trzecim, w tym udostępniać hasło osobom trzecim;
  4. uzyskać informacje na temat wewnętrznej struktury lub zasad działania oprogramowania Usługi Administratora;
  5. pobierać, zmieniać lub usuwać dane zawarte w Serwisie w nieautoryzowany sposób;
  6. rejestrować i zwielokrotniać dane pobrane z Serwisu, z wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
 3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Zamawiającego jest podstawą odpowiedzialności cywilnej i / lub karnej w tym zakresie, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

16. Postanowienia końcowe

 1. Klient będący konsumentem jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O inspekcji handlowej (Dz.U. nr 4 poz. 25, z późniejszymi zmianami) z wnioskiem o rozstrzygnięcie spór wynikający z zawartej umowy sprzedaży. Informacje o sposobie dostępu do powyższego kursu i procedurach rozstrzygania sporów dostępne są pod adresem: http://www.uokik.gov.pl, w podstronie: „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. [Rozstrzyganie sporów konsumenckich].
 2. Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu z uzasadnionych istotnych powodów, w szczególności w celu dostosowania jego treści do wymogów obowiązującego prawa.
 3. Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawców Serwisu o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez opublikowanie ich w formie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 4. W odniesieniu do Usługobiorców, których adres e-mail jest znany Administratorowi w wyniku utworzenia Konta lub subskrypcji Newslettera, Administrator informuje o zmianie Regulaminu wysyłając wiadomość e-mail. Powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej ogranicza się do wskazania adresu www, pod którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.
 5. Datą publikacji zmienionych postanowień Regulaminu jest data ich wejścia w życie. Zmiany w niniejszym Regulaminie mają wpływ na obowiązki nałożone na Zleceniodawcę lub uprawnienia nabyte przez Zleceniodawcę na podstawie postanowień Regulaminu, wiążące w chwili zawarcia Umowy przez Zleceniodawcę.
 6. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od daty poinformowania go przez Administratora o zmianie Regulaminu.
 7. Dane osobowe podane przez Zamawiających będą gromadzone i przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności Serwisu.
 8. Kontakt z Administratorem odbywa się za pośrednictwem korespondencji e-mail, która musi być wysłana na adres: hello@366concept.com lub za pomocą formularza kontaktowego.
 9. Kontakt między Klientami a Administratorem należy przesyłać z adresu e-mail podanego podczas Rejestracji.
 10. Niniejszy Regulamin w aktualnej wersji jest dostępny na stronach internetowych Serwisu pod adresem: https://366concept.com/terms-of-service/
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje od 31.10.2016