Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SPÓŁKI POD FIRMĄ 366 CONCEPT SP. Z O.O.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Niniejsza Polityka prywatności spółki pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o., zwana dalej „Polityką”, zawiera ogólne informacje związane z przetwarzaniem przez nią danych osobowych i odnosi się do: 

 1. kandydatów do pracy w spółce pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką”;
 2. członków personelu zatrudnionych w Spółce;
 3. klientów Spółki korzystających z jej usług, zwanych dalej „Klientami”;
 4. kontrahentów współpracujących ze Spółką celem realizacji usług wobec Klientów, zwanych dalej „Kontrahentami”;
 5. osób fizycznych, które wyraziły zgodę na świadczenie wobec nich przez Spółkę usług marketingowych, w tym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie lub e-mail oraz użytkowników zalogowanych w serwisie spółki pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o., zwanego dalej „Serwisem”.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania poszczególnych kategorii danych osobowych przez Spółkę, o których mowa w pkt 1, 3, 5 powyżej, znajdują się w załączonych do niniejszej Polityki klauzulach informacyjnych, tj.: 

 1. klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w spółce pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o. – stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki;
 2. klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych Klientów spółki pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o. – stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki; 
 3. klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych adresatów informacji handlowych, w tym subskrybentów Newslettera oraz użytkowników zalogowanych w Serwisie spółki pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o. – stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej Polityki.

Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania poszczególnych kategorii danych osobowych przez Spółkę dostępne są po uprzednim kontakcie z Administratorem Danych Osobowych pod adresem info@366concept.com. 

Spółka pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować możliwie jak najwyższy poziom bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, w efekcie czego stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne mające przeciwdziałać naruszeniu ich integralności, poufności i dostępności. Działania podejmowane przez Spółkę mają na celu zagwarantowanie Państwu poczucia bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim określonych w:

 1. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”;
 2. ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 3. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 5. ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych spółce pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o. jest 366 CONCEPT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zlokalizowaną pod adresem: ul. Bagatela 10 lok. 5, 00-585 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000886563; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7011023014, nr REGON: 388332069, zwana dalej „Administratorem” lub „ADO”.

Z Administratorem można się skontaktować: 

 1. osobiście pod adresem: ul. Bagatela 10 lok. 5, 00-585 Warszawa;
 2. korespondencyjnie pod adresem: ul. Bagatela 10 lok. 5, 00-585 Warszawa;
 3. za pomocą poczty elektronicznej − pod adresem: info@366concept.com 

III. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka jako podmiot prawa, której przeważającą działalnością gospodarczą jest sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, w tym dokonywana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, tzn. osobie, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej − na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO − gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych w danym celu, a w szczególności w celach marketingowych (np. bezpłatnej subskrypcji Newslettera) lub w celu utworzenia własnego profilu w Serwisie Spółki;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO − gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, zmierzających do jej przygotowania;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO − gdy przepisy prawa zobowiązują Spółkę do przetwarzania określonych kategorii i rodzaju danych w prawnie określonych celach;
 4. art. 6 ust. 1 lit. d) RODO − gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO − gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

W sytuacji zajścia szczególnych okoliczności wymagających przetwarzania danych określonej osoby na innych podstawach prawnych, niż podane powyżej, a w szczególności wymagających przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii, tj.: ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby (por. art. 9 ust. 1 RODO) − Administrator niezwłocznie (nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia rozpoczęcia przetwarzania ww. danych) poinformuje daną osobę o nowej podstawie prawnej i szczególnym celu przetwarzania jej danych. 

Szczegółowe informacje o podstawie prawnej / podstawach prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę, ze względu na Państwa stosunek w relacjach ze Spółką − wskazano w poszczególnych klauzulach informacyjnych załączonych do niniejszej Polityki i wymienionych w Rozdziale I. pn. „Informacje podstawowe”

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, celem zagwarantowania możliwie jak najwyższego poziomu świadczonych Państwu usług − przetwarza Państwa dane osobowe w różnych celach, zależnych od relacji łączących Państwa ze Spółką. 

Mając powyższe na uwadze, Spółka przetwarza dane osobowe w stosunku do:

 1. osób zainteresowanych przesyłaniem im informacji handlowych przez Spółkę − w celu przesłania Państwu tych informacji (świadczenia usług marketingowych, w tym przesyłania bezpłatnego Newslettera); 
 2. osób zainteresowanych utworzeniem własnego profilu w Serwisie Spółki − w celu umożliwienia Państwu założenia konta w Serwisie Spółki i zapewnienia jego dostępności oraz funkcjonalności poszczególnych modułów;
 3. kandydatów do pracy w Spółce − w celu umożliwienia Państwu udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko w Spółce;
 4. członków personelu zatrudnionych w Spółce zarówno na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych – w celu podjęcia przez Państwa zatrudnienia w Spółce oraz zapewnienia należytego wykonywania zarówno przez Państwa jak również przez Spółkę praw i obowiązków; 
 5. Klientów Spółki − w celu przygotowania, zawarcia oraz należytego wykonania umów pomiędzy Państwem a Spółką oraz dopełnienia przez każdą ze Stron ciążących na niej obowiązków;
 6. Kontrahentów Spółki − w celu nawiązania z Państwem współpracy oraz zagwarantowania jej należytego przebiegu, w tym dopełnienia przez każdą ze Stron ciążących na niej obowiązków. 

Szczegółowe informacje o celu / celach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę, ze względu na Państwa stosunek w relacjach ze Spółką − wskazano w poszczególnych klauzulach informacyjnych załączonych do niniejszej Polityki i wymienionych w Rozdziale I. pn. „Informacje podstawowe”

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU ADO

Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w szczególności: celem dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przekazywania telefonicznie na wskazane przez Państwa adresy e-mail lub numery telefonów, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody − informacji handlowe o działalności prowadzonej przez Spółkę; przesyłania Państwu informacji mających na celu usprawnić funkcjonowanie Serwisu, doprowadzić do sprawniejszej realizacji wzajemnych praw
i obowiązków.

W sytuacji przetwarzania Państwa danych przez ADO na ww. podstawie prawnej – ADO niezwłocznie informuję Państwa o podjęciu przetwarzania danych na tej podstawie, precyzując cel w jakim to czyni.

Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Spółkę na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, ze względu na Państwa stosunek w relacjach ze Spółką − wskazano w poszczególnych klauzulach informacyjnych załączonych do niniejszej Polityki i wymienionych w Rozdziale I. pn. „Informacje podstawowe”.

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka, z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą, celem jej usprawnienia, współpracuje z różnymi podmiotami, które mogą być odbiorcami Państwa danych jeżeli jest to konieczne ze względu na realizację poszczególnych praw lub obowiązków ciążących na każdej ze Stron, a nadto może być zobowiązana do ich przekazania określonym organom, instytucjom lub organizacjom, jeżeli powyższe jest podyktowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Niniejszym wskazuje się, iż Spółka może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje, a w szczególności:

 1. podmiotom wspierającym ADO w utrzymaniu infrastruktury IT;
 2. podmiotom wspierającym ADO w należytej realizacji rozliczeń oraz księgowości;
 3. podmiotom wspierającym ADO w zakresie ochrony ubezpieczeniowej;
 4. podmiotom wspierającym ADO w zakresie realizacji dostaw i przewozu mienia;
 5. podmiotom wspierającym ADO w zakresie obsługi prawnej;
 6. Kontrahentom Administratora; 
 7. podmiotom zajmującym się archiwizacją oraz utylizacją danych, bez względu na ich formę, 

a ponadto: 

 1. bankom;
 2. podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym m.in.: sądom, prokuratorom, komornikom, organom regulacyjnym i nadzorczym);
 3. właściwym urzędom i instytucją, w szczególności: urzędom skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych itp.

− przy czym szczegółowe kategorie odbiorców Państwa danych osobowych, ze względu na Państwa stosunek w relacjach ze Spółką − wskazano w poszczególnych klauzulach informacyjnych załączonych do niniejszej Polityki i wymienionych w Rozdziale I. pn. „Informacje podstawowe”

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA EOG LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

ADO nie zamierza przekazywać przetwarzanych w swojej organizacji danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) oraz organizacjom międzynarodowym, z zastrzeżeniem wynikającym ze zdania poniżej. 

ADO może przekazać dane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jeżeli zaistnieje taka potrzeba, a w szczególności w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą albo za jej wyraźną zgodą. W takiej sytuacji Administrator będzie przekazywać dane osobowe, zapewniając odpowiedni poziom ich ochrony oraz stosując odpowiednie przepisy prawa.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania lub dopóki jest to niezbędne zgodnie z przepisami prawa, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu jej wycofania. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, ADO przestanie przetwarzać dane, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, zaś po stronie ADO nie istnienie ważnie prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W przypadku, gdy prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Państwa danych przez ADO jest bezpośredni marketing usług świadczonych przez ADO, z chwilą zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu ADO zaniechania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Informacje o okresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę, ze względu na Państwa stosunek w relacjach ze Spółką − wskazano również w poszczególnych klauzulach informacyjnych załączonych do niniejszej Polityki i wymienionych
w Rozdziale I. pn. „Informacje podstawowe”. 

IX. UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka przetwarzając dane osobowe dokłada wszelkich starań, aby mogli Państwo realizować w pełni przysługujące Państwu prawa, w tym prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO;
 2. żądania od Administratora sprostowania błędnie zapisanych własnych danych osobowych, w sytuacji zajścia przesłanek, o których mowa w art. 16 RODO; 
 3. żądania od Administratora usunięcia własnych danych osobowych, w sytuacji zajścia przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające ww. uprawnienie; 
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, w sytuacji zajścia przesłanek, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO;
 5. żądania od Administratora przeniesienia własnych danych osobowych, w sytuacji zajścia przesłanek, o których mowa w art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 RODO; 
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona i stanowi podstawą prawną ich przetwarzania, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem;
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Zgodnie z art. 21 RODO wyróżnia się dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a mianowicie jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe: 

 1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), to osoba, której dane dotyczą może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w efekcie czego ADO zaprzestanie przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to osoba, której dane dotyczą może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku, w efekcie czego ADO zaprzestanie przetwarzania tych danych osobowych w ww. celu

W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo kontaktować się ze Spółką: 

 1. osobiście pod adresem: ul. Bagatela 10 lok. 5, 00-585 Warszawa;
 2. korespondencyjnie pod adresem: ul. Bagatela 10 lok. 5, 00-585 Warszawa;
 3. za pomocą poczty elektronicznej − pod adresem: info@366concept.com 

− tj. w sposób określony w Rozdziale II pn. „Administrator danych osobowych”. 

Informacje o przysługujących Państwu prawach z uwagi na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych, ze względu na Państwa stosunek w relacjach ze Spółką − wskazano również w poszczególnych klauzulach informacyjnych załączonych do niniejszej Polityki i wymienionych w Rozdziale I. pn. „Informacje podstawowe”.

X. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w każdym przypadku dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji celów przetwarzania przez Spółkę. Tym samym, niepodanie przez Państwa danych osobowych, koniecznych dla realizacji określonego celu, ze względu na Państwa stosunek w relacjach ze Spółką − może utrudnić lub uniemożliwić jego realizację.


Informacja o dobrowolności podania przez Państwa określonych danych osobowych, ze względu na Państwa stosunek w relacjach ze Spółką − znajduje się również w poszczególnych klauzulach informacyjnych załączonych do niniejszej Polityki i wymienionych w Rozdziale I. pn. „Informacje podstawowe”.

XI. PROFILOWANIE ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Decyzje podejmowane wobec Państwa przez Spółkę, nie są oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

Informacja odnośnie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania, ze względu na Państwa stosunek w relacjach ze Spółką − znajduje się również w poszczególnych klauzulach informacyjnych załączonych do niniejszej Polityki i wymienionych w Rozdziale I. pn. „Informacje podstawowe”.

XII. ZBIERANIE DANYCH PODCZAS KORZYTSANIA Z SERWISU SPÓŁKI ORAZ UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ FORMULARZY 

XII.1. Informacje ogólne

Spółka informuje, iż celem usprawnienia prowadzonej przez siebie działalności oraz otworzenia się na Klientów oraz Kontrahentów zagranicznych, zainteresowanych szczególnym rodzajem usług świadczonych przez Spółkę – stworzyła Serwis, w którym każdy podmiot może w sposób całkowicie dobrowolny oraz bezpłatnie utworzyć własne konto, zarządzać nim oraz dokonywać za jego pośrednictwem zamówień, zakupów, składać reklamacje oraz kontaktować się ze Spółką. Utworzenie konta w Serwisie oraz wprowadzenie do nich danych osobowych, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Spółkę, z tym że w celu  przesyłania informacji handlowych przez Spółkę – jest ona uzyskać odrębną zgodę na powyższe.

W trakcie korzystania przez użytkowników ze strony internetowej Spółki, a w szczególności z Serwisu może dochodzić do zapisywania informacje o parametrach połączenia (tj.: oznaczenie czasu, adres IP).

Dane Użytkowników Serwisu Sprzedawcy mogą być (w granicach prawnie dozwolonych) przekazywanych podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator Serwisu w tym zakresie współpracuje. 

XII.2. Informacja o plikach cookies 

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji użytkowników Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. określania profilu użytkownika Serwisu w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Z uwagi na powyższe, zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics 

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik Serwisu z niego korzysta. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika Serwisu gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

XII.3. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce Usługobiorcy,
 7. Informacje o adresie IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

XII.4. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli osoba korzystająca ze strony internetowej Spółki, w tym z Serwisu − nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki z tym, że wyłączenie obsługi plików cookie niezbędnych do procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić, korzystanie ze stron internetowych.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies użytkownik powinien wybrać przeglądarkę internetową / system z poniższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer;
 2. Chrome;
 3. Safari;
 4. Firefox;
 5. Opera;
 6. Android;
 7. Safari (iOS);
 8. Windows Phone;
 9. Blackberry.

XIII. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator, celem zachowania przejrzystości w zakresie związanym z przetwarzaniem przez niego danych osobowych, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o zmianie niniejszej Polityki.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przetwarzania przez Spółkę dotyczących Państwa danych, prosimy o kontakt ze Spółką w sposób określony w Rozdziale II pn. „Administrator danych osobowych”. 

Załączniki (pliki do wglądu):

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w spółce pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o.;
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych Klientów spółki pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o.
 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych adresatów informacji handlowych, w tym subskrybentów Newslettera oraz użytkowników zalogowanych w Serwisie spółki pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o.