I. Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia konkursu „9. Urodziny 366 Concept” (zwany dalej „Konkursem”) na profilu 366 Concept w serwisie Instagram
 2. Organizatorem konkursu jest 366 Concept sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, pod adresem Bagatela 10/5, 00-585, NIP 7011023014, REGON 388332069, KRS: 0000886563, (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Fundatorem nagród jest 366 Concept sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, pod adresem Bagatela 10/5, 00-585, NIP 7011023014, REGON 388332069, KRS: 0000886563, (zwana dalej „Fundatorem”).
 4. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Serwis Instagram udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja Konkursu. Instagram nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach Serwisu.
 6. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych (“Uczestników”) posiadających:
  1. konto prywatne na portalu Instagram;
  2. tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Instagram;
  3. śledzących profil 366 Concept w serwisie Instagram
  4. przestrzegających regulaminu Instagram, dostępnego pod adresem https://help.instagram.com/581066165581870;
  5. Osoba biorąca udział w Konkursie przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
 7. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje Uczestnikom, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

II. Zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Zadanie konkursowe jest dostępne na profilu marki 366 Concept pod adresem: https://www.instagram.com/366concept/
 3. Przedmiotem Konkursu jest wybranie 1 zwycięzcy spośród Uczestników, którzy zaprezentują zdjęcie swojego domu (zwane dalej „Zgłoszeniem”), opublikują je w formacie Instagram Post na swoim profilu i oznaczą profil @366concept (instagram.com/366concept) oraz wskażą jaki fotel lub parę krzeseł z oferty 366 Concept widzieliby najchętniej w tym wnętrzu.
 4. Uczestnik, który stworzy najciekawsze Zgłoszenie („Zwycięzca”) wygra nagrodę.
 5. Warunek uczestnictwa w Konkursie stanowi opublikowanie Zgłoszenia poprzez wpis ze zdjęciem na profilu Uczestnika na portalu Instagram, z oznaczeniem profilu @366concept (instagram.com/366concept).


III. Prawa autorskie

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do Zgłoszenia wskazanego pkt II ppkt 4. oraz, że składające się na nie utwory nie naruszają praw osób trzecich (z wyłączeniem utworów wymienionych w pkt III ppkt 1 i 2).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Uczestników i Zgłoszeń.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu i Regulaminu serwisu Instagram, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres hello@366concept.com.
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.

IV. Nagrody w Konkursie

 1. Zwycięzca wybrany na podstawie Regulaminu otrzyma fotel z serii Stefan wskazany w Zgłoszeniu.
 2. Nagrodę Uczestnikom przydziela Organizator Konkursu oraz Fundator Konkursu na podstawie swobodnej oceny udzielonych przez Uczestnika Zgłoszeń oraz postanowień Regulaminu.
 3. Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez Zwycięzcę adres w ciągu dziesięcu tygodni liczonych od dnia, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu pod warunkiem, że Zwycięzca wskaże żądane wykończenie fotela lub pary krzeseł, tj. grupę i kolor tkaniny oraz wybarwienie drewna.
 4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Nagród jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody.
 5. Nagroda, która nie została wygrana, lub nagroda, do której wygrany utracili prawa z przyczyn określonych w Regulaminie pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych teleadresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

V. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od dn. 4 października 2023 r. od godziny 17:00 do 17 października 2023 r. do godziny 23:59.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia jego zakończenia na profilu 366 Concept w portalu Instagram.
 3. Organizator zastrzega, iż ww. terminy mogą ulec zmianie, o czym Organizator zobowiązuje się niezwłocznie informować Uczestników poprzez ogłoszenie na profilu 366 Concept w portalu Instagram, zgodnie z zapisami Regulaminu.

VI. Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
 2. Na wynik Konkursu ma wpływ wyłącznie rezultat działań Uczestników ocenianych zgodnie z Regulaminem - z wyłączaniem jakichkolwiek elementów o charakterze losowym.
 3. Organizator nie gwarantuje, iż udział w Konkursie zakończy się jego wygraniem przez danego Uczestnika.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. Uczestnicy, w stosunku do których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą automatycznie usuwani z Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet, a także za niemożność lub utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
 3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@366concept.com, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 5. Wniesione w terminie reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Reklamacje wniesione po terminie lub nie spełniające warunków określonych w Regulaminie pozostawiane są bez rozpoznania.
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Powiadomienie Uczestnika o decyzji Organizatora zostanie wysłane na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni, licząc od daty rozpatrzenia reklamacji.

VIII. Dane osobowe

 1. Zwycięzca przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz Fundatora Nagród jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator Konkursu oraz Fundator Nagród.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach Konkursu.
 4. Zwycięzca ma prawo wglądu do swoich danych, oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnie na adres Organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
 5. Dane osobowe Zwycięzcy są przetwarzane wyłącznie w celu , wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji Zwycięzcy. Podając swoje dane osobowe, Zwycięzca wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

IX. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na na profilu 366 Concept w portalu Instagram.
 2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, oraz w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Konkursu.
 4. Zmiany regulaminu będą udostępniane na na profilu 366 Concept w portalu Instagram, a także komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian sposób.
 5. W przypadku niezaakceptowania zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora o takiej decyzji drogą mailową na adres mailowy: hello@366concept.com

X. Postanowienia końcowe

 1. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie, a także po wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.
 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sądem miejscowo właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Konkursu jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.